آهن آلات و فولاد – آهن کرد

تاریخ به روز رسانی (1399/12/16)

تیر آهن ( ذوب آهن اصفهان )

سایزبرندقیمت تهران (ریال)قیمت مبدا
12ذوب اصفهان16/900/000تماس
14ذوب اصفهان19/700/000تماس
16ذوب اصفهان24/700/000تماس
18ذوب اصفهان29/300/000تماس
20ذوب اصفهان35/000/000تماس
22ذوب اصفهان41/500/000تماس
24ذوب اصفهان49/500/000تماس
27ذوب اصفهان61/800/000تماس
30ذوب اصفهان72/000/000تماس
توضیحات :
  • بارگیری کلیه اقلام فوق که محل بار گیری تهران میباشند از انبار شهر واقع در شهر سنگ می باشد (انبار شهر شرکت آهن کُرد)
  • به علت نوسان در بازار کلیه قیمت ها با تایید مجدد تلفنی میباشد
  • فروش به صورت فاکتور رسمی میباشد

تیر آهن (کارخانجات دیگر)

سایزبرندقیمت تهران (ریال)قیمت مبدا
14فایکو17/600/000تماس
16فایکو24/200/000تماس
18تبریز28/600/000تماس
20فایکو31/500/000تماس
14ماهان16/200/000تماس
16ماهان22/800/000تماس
18ماهان27/200/000تماس
20 ماهانتماس بگیریدتماس
14بناب16/500/000تماس
16اهواز22/800/000تماس
18اهواز28/500/000تماس
14کرمانشاه16/300/000تماس
16کرمانشاهتماستماس
توضیحات :
  • بارگیری کلیه اقلام فوق که محل بار گیری تهران میباشند از انبار شهر واقع در شهر سنگ می باشد (انبار شهر شرکت آهن کُرد)
  • به علت نوسان در بازار کلیه قیمت ها با تایید مجدد تلفنی میباشد
  • فروش به صورت فاکتور رسمی میباشد

هاش

سایزبرندقیمتمحل بارگیری
10ذوب اصفهانتماس بگیریدتهران
12ذوب اصفهانتماس بگیریدتهران
14فایکو تماس بگیریدتهران
16ماهانتماس بگیریدتهران
18متفرقهتماس بگیریدتهران
20ذوب اصفهانتماس بگیریدتهران
22 فایکوتماس بگیریدتهران
24 ماهانتماس بگیریدتهران
26متفرقهتماس بگیریدتهران
28ذوب اصفهانتماس بگیریدتهران
توضیحات :
  • بارگیری کلیه اقلام فوق که محل بار گیری تهران میباشند از انبار شهر واقع در شهر سنگ می باشد (انبار شهر شرکت آهن کُرد)
  • به علت نوسان در بازار کلیه قیمت ها با تایید مجدد تلفنی میباشد
  • فروش به صورت فاکتور رسمی میباشد