آهن آلات و فولاد – آهن کرد

تاریخ به روز رسانی (1399/12/13)

قیمت قوطی و پروفیل

ضخامتبرندطول (m)قیمت تهرانقیمت مبدا
2جهان62270021750
2هیربد62265021700
2تهران شرق622600تماس
2تهران صدرا622600تماس
2کوثر622700تماس
2کارخانه جات دیگر621600تماس
2.5جهان621750تماس
2.5هیربد621800تماس
2.5تهران شرق621600تماس
2.5تهران صدرا6تماس21700
2.5کوثر621500تماس
2.5کارخانه جات دیگر620800تماس
3جهان620800تماس
3هیربد62080020900
3تهران شرق620750تماس
3تهران صدرا620600تماس
3کوثر620650تماس
3کارخانه جات دیگر6تماستماس

قیمت قوطی ستونی

ضخامتبرندطول (m)وزن kgواحدقیمت تهرانقیمت کارخانه
12 سه میلاصفهان12125کیلو گرم2030020100
12 چهار میلاصفهان12130کیلو گرم2010020000
14اصفهان12130کیلو گرم20400تماس
14اصفهان12140کیلو گرم2020020100
14اصفهان12150کیلو گرم20200تماس
14اصفهان12175و190کیلو گرم19600تماس
14اصفهان12200کیلو گرم19000تماس