آهن آلات و فولاد – آهن کرد

تاریخ به روز رسانی (99/11/21)

قیمت ورق سیاه

ضخامتابعادبرندوضعیتآلیاژقیمتبارگیری
156*1فولاد مبارکه اصفهانبرگST37تماستهران
206*1فولاد مبارکه اصفهانبرگST3715600تهران
256*1فولاد مبارکه اصفهانبرگST3715600تهران
306*1فولاد مبارکه اصفهانبرگST3715600تهران
66*1/5فولاد مبارکه اصفهانبرگST3715800کارخانه
86*1/5فولاد مبارکه اصفهانبرگST3715850کارخانه
126*1/5فولاد مبارکه اصفهانبرگST37 16650کارخانه
156*1/5فولاد مبارکه اصفهانبرگ ST3716650کارخانه
66*1/25فولاد مبارکه اصفهانبرگST37تماستماس
86*1/25فولاد مبارکه اصفهانبرگST37تماستماس
106*1/25فولاد مبارکه اصفهانبرگST37تماستماس
126*1/25فولاد مبارکه اصفهانبرگST37تماس
156*1/25فولاد مبارکه اصفهانبرگST37تماستماس
66*1گیلانبرگST37 TABLE
86*1گیلانبرگST37 TABLE TABLE
106*1گیلانبرگST37 TABLE TABLE
126*1گیلانبرگST37 TABLE TABLE
156*1گیلانبرگST37 TABLE TABLE
66*1/25گیلانبرگST37 15100 کارخانه
86*1/25گیلانبرگST37 14900 کارخانه
106*1/25گیلانبرگST37 14850 کارخانه
126*1/25گیلانبرگST37 15100 کارخانه
156*1/25گیلانبرگST37
86*2اکسینبرگST37 TABLE TABLE
106*2اکسینبرگST37 20350 کارخانه
126*2اکسینبرگST37 TABLE TABLE
156*2اکسینبرگST37 TABLE TABLE
206*2اکسینبرگST37 TABLE TABLE
256*2اکسینبرگST37 TABLE TABLE
306*2اکسینبرگST37 تهران
86*1/22قطعاتبرگST37 تهران
106*1/22قطعاتبرگST37 14400کارخانه
126*1/22قطعاتبرگST37 14400کارخانه
156*1/22قطعاتبرگST37 14400کارخانه
206*1/22قطعاتبرگST37 14400کارخانه
86*1/25کاویانبرگST37 تهران
106*1/25کاویانبرگST37 تهران
126*1/25کاویانبرگST37 تهران
156*1/25کاویانبرگST37 تهران
206*1/25کاویان برگST37 TABLE تهران
256*1/25کاویان برگST37 TABLE تهران
306*1/25کاویان برگST37 TABLE تهران
86*1/50کاویان برگST37 TABLE تهران
106*1/50کاویان برگST37 TABLE تهران
126*1/50کاویان برگ ST37 TABLE تهران
156*1/50کاویان برگ ST37 17100 تهران
206*1/50کاویان برگ ST37 17100 تهران
256*1/50کاویان برگ ST37 17100 تهران
306*1/50کاویان برگ ST37 17200 تهران
توضیحات :
  • بارگیری کلیه اقلام فوق که محل بار گیری تهران میباشند از انبار شهر واقع در شهر سنگ می باشد (انبار شهر شرکت آهن کُرد)
  • به علت نوسان در بازار کلیه قیمت ها با تایید مجدد تلفنی میباشد
  • فروش به صورت فاکتور رسمی میباشد