میلگرد

نکات حائز اهمیت دیگر در سازه های بتنی

سازه های بتنی : در مورد تغییر مقطع ستون های بتونی که در نما قرار دارند، باید کوچک شدن ستون فقط از سمت داخل ساختمان انجام شود.

 

در صورتی که میزان عقب نشینی مقطع ستون از یک سمت بیش تراز 75 میلیمتر باشد

یا شیب ملایم تر از 1 به 6 برای میلگرد طولی ستون تامین نشود ،باید در محل عقب نشینی میلگرد

ستون پایینی با خم استاندارد مهار شود.

 

ستون های میانی

 

در مورد ستون های میانی نیز کوچک شدن مقطع از دو طرف انجام می شود.

برای تیر های با دهانه کوتاه در قاب های شکل پذیر متوسط و زیاد، توجه شود حداکثر مقدار عمق موثر تیر باید به یک چهارم دهانه آزاد تیر محدود باشد.

همچنین به علت طول کوتاه این دهانه ها، نیروی برشی حاصل از زلزله در این دهانه ها

نسبت به دیگر تیر ها بیشترمی باشد و میلگرد برشی مورد نیاز نسبت به دیگر تیر ها بیشتر خواهد بود

که توجه طراح سازه به آن ضروری است.

میلگرد
میلگرد

 

تیرهای قاب خمشی بتنی

 

در تیر های قاب های خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط و بالا،  باید در بر ستون مقاومت لنگر خمشی مثبت حداقل به میزان نصف مقاومت لنگر خمشی منفی تامین شود.

 

به این منظور لازم است در بر ستون ها مقدار میلگرد تحتانی فشاریکمتر از نصف میلگردفوقانی (میلگردکششی) نباشد.

در تیر های قاب های خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط و زیاد،

باید حداقل یک چهارم میلگرد موجود در مقاطع بر تکیه گاه ها، (هر انتها که آرماتور بیشتری دارد) در سراسر طول تیر ادامه داشته باشند.

 

در مقاطع تیر ها، حداقل فواصل آزاد بین میلگرد ها  رعایت گردد.

 

رابطه تقریبی زیر به عنوان راهنما پیشنهاد می شود:

 

n=Integer [(b-65) / (2db+35)]

B: عرض تیر بر حسب میلیمتر

Db: قطر میلگرد طولی بر حسب میلیمتر

N: حداکثر تعداد میلگرد با احتساب میلگرد های سراسری و تقویتی

رابطه فوق درحالت وصله شدن کلیه میلگرد ها به دست آمده است.

 

در صورتی که طول تیر به نحوی باشد که احتیاج به وصله نداشته باشد،

حداکثر تعداد میلگرد ها قابل افزایش خواهد بود. به هر حال، در مواردی که تعداد میلگرد مورد نیاز بیشتر از حداکثر تعداد مجاز میلگرد باشد،

باید آرماتور ها در دو یا چند سفره چیده شوند.

در این حالت حداقل فاصله لازم بین سفره های متوالی، باید برابر حداکثر

دو مقدار 25 میلیمتر و بزرگترین قطر میلگرد طولی باشد.

 

فایل کامپیوتری سازه

در فایل کامپیوتری سازه نیز باید مقدار پوشش بتنی تیر ها متناسب با تعداد سفره های میلگرد افزایش یابد

به نحوی که نشان دهنده مرکز سطح تقریبی مجموعه میلگرد ها باشد.

 

در مقاطع ستون ها، حداقل فواصل آزاد بین میلگرد ها طبق بخش 9-11-11 مبحث نهم رعایت گردد. رابطه تقریبی زیر به عنوان راهنما پیشنهاد می شود:

 

n=Integer [(c-55) / (2db+40)]

C: عرض ستون بر حسب میلیمتر

Db: قطر میلگرد طولی ستون بر حسب میلیمتر

N: حداکثر تعداد میلگرد در ضلع ستون به عرض c

در مورد تیرهایی که عرض آنها بزرگتر از عرض ستون تکیه گاهی است،

جزئیات کامل اتصال تیر به ستون با رسم نحوه عبور آرماتور های تیر از ستون نشان داده شوند.

 

توجه شود که برای قاب های با شکل پذیری متوسط و زیاد،  برون محوری هر عضو خمشی نسبت به ستونی که با آن قاب تشکیل می دهد،

 

(فاصله محور های هندسی دو عضو) نباید بیشتر از یک چهارم عرض مقطع ستون باشد.

 

با توجه به اینکه باید آرماتور تیر ها با قلاب ◦90 در ستونهای کناری سازه مهار شوند

و با توجه به اینکه طول قلاب استاندارد ◦90 حدود 15 برابر قطر میلگرد است،

 

حداقل اندازه مجاز ستون ها 35×35 سانتیمتر خواهد بود که در این حالت حداکثر قطر مجاز برای آرماتور طولی تیر برابر 18 میلیمتر است.

 

به عنوان یک رابطه تقریبی، حداقل بعد لازم برای ستون بر حسب قطر میلگرد تیر، برابر “15 برابر قطر میلگرد 70” میلیمتر خواهد بود.

 

در صورت استفاده ازآرماتور برشی مارپیچ، در هر گام مارپیچ فاصله آزاد بین میلگرد ها نباید از 75 میلیمتر بیشتر باشد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *